Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Чатырка Д.М. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Грамадскае харчаванне
Автор: Чатырка Д.М.
ББК: 81.2Беи-3я7 УДК: 808.26(075)
Библиографическое описание:
Чатырка Д.М. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Грамадскае харчаванне: вучэб. дапам. / Д.М. Чатырка. – [ 2-е выд., стэр.]. – Минск: РИПО, 2018. – 153 с. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=114 (дата обращения: 05.06.2023). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-503-770-6
Аннотация
Прапанаваны ў вучэбным дапаможніку тэарэтычны і практычны матэрыял будзе карысным для замацавання і ўдасканалення ведаў навучэнцаў па беларускай мове праз засваенне тэрміналагічнай лексікі, павышэнне ўзроўню граматнасці маўлення, паглыбленне ведаў у галіне гістарычнага развіцця і сучаснага функцы¬янавання мовы. Прызначаецца навучэнцам устаноў прафе¬сіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па групе спецыяльнасцяў «Грамадскае харчаванне».

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па групе спецыяльнасцей «Грамадскае харчаванне»
Оглавление
Прадмова 3
Уводзіны 5
Лексічны мінімум 6
1. Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму 8
2. Правільнасць маўлення і моўныя нормы 22
3. Лексічная сістэма беларускай мовы 44
4. Функцыянальныя стылі маўлення 66
5. Пераклад на беларускую мову прафесійна арыентаваных тэкстаў. Метадычныя рэкамендацыі 94
6. Маўленчы этыкет і кул ьтура зносін 103
Тэматыка рэфератаў 110
Кантрольныя тэсты і заданні 111
Дадаткі 120
Літаратура 150
Вверх