Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Зразікава В.А. Беларуская мова. Прафесійная лексіка для эканамістаў
Автор: Зразікава В.А.
ББК: 81.2Беи-923 УДК: 811.161.3373.46(075.8):33
Библиографическое описание:
Зразікава В.А. Беларуская мова. Прафесійная лексіка для эканамістаў: вучэб. дапам. / В.А. Зразікава, А.В. Губкiна . – Минск: Вышэйшая школа, 2016. – 383 с.; iл. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=81648 (дата обращения: 29.09.2023). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-06-2702-5
Аннотация
Змяшчае тэарэтычны матэрыял і комплекс практыкаванняў па курсе Беларуская мова (прафесійная лексіка) для студэнтаў розных спецыяльнасцей эканамічнага профілю, а таксама тэкставыя заданні і чатыры дадаткі. Асноўная ўвага звернута на прафесійную (спецыяльную) лексіку - асаблівасці вымаўлення, напісання, словаўтварэння, словаўжывання, прыёмы тэрміналагізацыі, уменне адэкватна і мэтазгодна выкарыстоўваць моўныя сродкі ў залежнасці ад камунікатыўнай задачы выказвання. Матэрыялы практыкаванняў маюць эканамічную скіраванасць. Асобна да кожнай тэмы падаюцца творчыя заданні, арыентаваныя на развіццё вуснага і пісьмовага маўлення.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па эканамічных спецыяльнастях
Оглавление
АД АЎТАРАЎ 5
ТЭАРЭТЫЧНАЯ ЧАСТКА 8
Тэма 1. Мова і соцыум 8
Тэма 2. Этапы станаўлення і развіцця беларускай мовы 22
Тэма 3. Білінгвізм і маўленчая інтэрферэнцыя 63
Тэма 4. Граматычны лад беларускай мовы 73
Тэма 5. Лексіка беларускай мовы 112
Тэма 6. Беларуская эканамічная тэрміналогія 137
Тэма 7. Функцыянальныя стылі маўлення 158
Тэма 8. Культура прафесійнага маўлення 175
ПРАКТЫЧНАЯ ЧАСТКА 194
ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННI 293
ДАДАТКI 321
ЛІТАРАТУРА 375
Вверх