Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Карточка издания
Венідзіктаў С.В. Беларуская мова. Юрыдычная лексіка
Автор: Венідзіктаў С.В.
ББК: 81.2Беи-922 УДК: 811.161.3’373(075.8):34
Библиографическое описание:
Венідзіктаў С.В. Беларуская мова. Юрыдычная лексіка: вучэб. дапам. / С.В. Венідзіктаў, С.І. Даніленка. – Минск: Вышэйшая школа, 2019. – 128 с.; iл. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=81649 (дата обращения: 29.09.2023). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-06-2999-9
Аннотация
Змяшчае тэарэтычны матэрыял па ўсіх раздзелах курса “Беларуская мова (юрыдычная лексіка)”. Для засваення і замацавання тэарэтычнага матэрыялу, павышэння культуры маўлення прапануюцца практычныя заданні, якія маюць выразную прафесійную (юрыдычную) накіраванасць. Выданне ўтрымлівае шэраг спецыяльных тэкстаў юрыдычнай тэматыкі і ўзоры службовай дакументацыі для перакладу, кароткі руска-беларускі слоўнік юрыдычных тэрмінаў, тэсты і заданні для самакантролю.

Отзывы о книге

Дапушчана Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь у якасцi вучэбнага дапаможнiка для курсантаў i студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыi па юрыдычных спецыяльнасцях
Оглавление
Прадмова 3
Тэма 1. Уводзіны ў дысцыпліну “Беларуская мова (юрыдычная лексіка)”. Беларуская мова і яе месца ў сістэме aгульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей 5
Тэма 2. Лексічная сістэма беларускай мовы 10
Тэма 3. Функцыянаванне беларускай мовы ў сітуацыі білінгвізму 22
Практыкаванні для прамежкавага кантролю 40
Практыкаванні для прамежкавага кантролю 42
Тэма 4. Функцыянальныя стылі маўлення 54
Тэма 5. Навуковы стыль 57
Тэма 6. Афіцыйна-справавы стыль 66
Тэма 7. Культура прафесійнага маўлення 71
Тэксты для перакладу 86
Узоры службовай дакументацыі 102
Кароткі руска - беларускі слоўнік юрыдычных тэрмінаў 108
Літаратура 126
Вверх