Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання ў пачатковых класах
Автор:
ББК: 74.268.0(4Беи)я73 УДК: 373.3.016:[811.161.3+821.161.3.09](075.8
Ключевые слова: беларуская мова; лiтаратурнае чытанне; пытаннi; прадмет; методыка; адукацыя; грамата; урок;
Библиографическое описание:
Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання ў пачатковых класах: вучэб. дапам. / Н.М. Антановіч [і інш.] ; пад рэд. М.Г. Яленскага. – Минск: Вышэйшая школа, 2020. – 263 с.; iл. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=81740 (дата обращения: 16.04.2024). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-06-3285-2
Аннотация
Адлюстраваны агульныя тэарэтычныя пытанні лінгваметодыкі пачатковага навучання, аналізуюцца новыя адукацыйны стандарт пачатковай адукацыі і вучэбна-праграмная дакументацыя, раскрываюцца прадмет, задачы і структура курса ў адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарта новага пакалення па спецыяльнасці «Пачатковая адукацыя», характарызуюцца базавыя тэарэтычныя падыходы, прынцыпы і на гэтай аснове – методыка навучання грамаце, класнага і пазакласнага чытання, вывучэння раздзелаў школьнага курса мовы. Асобна ўдзяляецца ўвага методыцы навучання арфаграфіі і развіцця маўлення.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці «Пачатковая школа»
Оглавление
ПРАДМОВА 3
АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ МЕТОДЫКІ ВЫКЛАДАННЯ БЕ ЛА РУСКАЙ МОВЫ (М.Г. Яленскі) 4
БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ВУЧЭБНЫ ПРАДМЕТ У ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАХ (М.Г. Яленскі) 25
МЕТОДЫКА НАВУЧАННЯ ГРАМАЦЕ (Н.М. Антановіч) 33
МЕТОДЫКА ЛІТАРАТУРНАГА ЧЫТАННЯ (Н.У. Антонава, І.А Буторына) 78
МЕТОДЫКА ВЫВУЧЭННЯ АСОБНЫХ ТЭМ ШКОЛЬНАГА КУРСА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ (В.І. Свірыдзенка) 158
МЕТОДЫКА НАВУЧАННЯ АРФАГРАФІІ (Н.М. Антановіч) 199
МЕТОДЫКА РАЗВІЦЦЯ МАЎЛЕННЯ (В.І. Свірыдзенка) 234
Вверх